Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez witrynę mixedmedia.com.pl, którego właścicielem jest Radosław Wyjadłowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mixed Media Radosław Wyjadłowski pod adresem 46-200 Kluczbork, ul. Plater 4, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra ds. Gospodarki pod numerem NIP: 751-149-88-26, REGON: 160056433, adres poczty elektronicznej email: info@mixedmedia.com.pl oraz numery telefonu 502516142 (zwany dalej „Agencją”)

Ochrona danych osobowych

Agencja, jako administrator, przetwarza dane osobowe Klienta z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, a także prawo domagania się usunięcia danych z systemu. Prośbę o dostęp do danych osobowych można ustskać tu.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Udostępnienie danych osobowych przez użytkownika ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzania następuje w celach kontaktowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania kontaktu  między użytkownikiem i agencją.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

  • nazwiska i imiona
  • numer telefonu
  • adres poczty elektronicznej e-mail

Agencja zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Użytkownikowi przysługuje prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych przekazanych agencji, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z agencją,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.